Beschikbaarheid

Beschikbaarheid


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

ochtend

middag


Op vrijdag, alleen de oneven weken geopend

Tierelantuintje is open en heeft plaats

 ☒

Tierelantuintje is open maar heeft geen plaats

In- en uitsluitingscriteria Dagbesteding

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren.

Een samenstelling, die voor de cliënt leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de groep dagbesteding/locaties waar wij zorg bieden.


Insluitingscriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij ons: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.

Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.


Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben, en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waar sprake is van:


• Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),

• Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),

• Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,

• Wegloopgedrag,

• Vertonen van suïcidaal gedrag,

• Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn wat zich uit in storend gedrag     voor anderen,

• Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,

• Zintuigelijke beperkingen als doof  en/of blind zijn,

• Lichamelijk beperkingen waardoor men volledig rolstoel gebonden is.

• Psychoses,

• Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,

• Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.


Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.


Great Haersmawei 4, 9216WG Oudega Sm. Tel.:06-51827331  E-mail: info@tierelantuintje.nl  KvK 01161434