Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Tierelantuintje houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg.

 

Op deze registraties is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten en bewoners. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

 

Toegang tot het cliëntdossier

Behalve de directeur van Tierelantuintje heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliënt/bewonersdossier dat door Tierelantuintje wordt samengesteld. Dit zijn :

  • Leidinggevenden,
  • Begeleiders senior,
  • Begeleiders junior
  • Stagiaires,
  • Administratief medewerkers.

De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per locatie/afdeling of per cliënt/bewoner wordt bepaald wie er toegang heeft tot het bij de cliënt/bewoner behorend cliënt/bewonersdossier.

 

Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt/bewoner worden in het dossier opgeslagen.

 

Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt/bewoner zijn betrokken [Zie punt 1] en personen die van de cliënt/bewoner hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het dossier inzien.

 

Gegevens van de cliënt/bewoner worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt/bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Bewaartermijnen

Nadat de cliënt/bewoner begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van onderstaand:

Bij volwassenen is de bewaartermijn vijftien (15) jaar.

Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Cliënt-/bewonersgegevens moeten

voor hen dus bewaard blijven tot het 34elevensjaar, behalve wanneer zij voortijdig overlijden. In dat geval geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden.

Dossiers van overleden volwassenen moeten vijftien jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling/begeleiding of het overlijden.

Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.

 

Rechten van de cliënt/bewoner

De cliënt/bewoner c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt/bewoner zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt/bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/bewoner/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

 

Cliënt/bewoner en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Het recht om bezwaarte maken tegen de gegevensverwerking.

 

Tenslotte hebben cliënten/bewoners recht op duidelijke informatieover wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

 

Verwerking van gegevens

Betrokken instanties en ketenpartners waar Tierelantuintjegegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. U mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

 

Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.

 

Great Haersmawei 4, 9216WG Oudega Sm. Tel.:06-51827331  E-mail: info@tierelantuintje.nl  KvK 01161434